../ Mumamoto Manufacturing Europe s.r.o.

GDPR


. . . Načítání . . .

Orchrana oznamovatelů - základní informace

Oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023. Sb., o ochraně oznamovatelů, a Pravidel oznamování protiprávních jednání, vyřizování oznámení a ochrany chráněných osob, lze podat buďto vnitřním oznamovacím kanálem k rukám příslušné osoby nebo vnějším oznamovacím kanálem Ministerstvu spravedlnosti.

Příslušnou osobou pro vyřizování oznámení je: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D:

Oznámení k rukám příslušné osoby lze učinit kterýmkoli z těchto způsobů:

  1. zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu elektronické pošty oznamovani.muramoto@gdpr-certifikace.cz;
  2. telefonicky na telefonním čísle +420 725 610 580;
  3. osobně na žádost oznamovatele po dohodě s příslušnou osobou v určený čas, nejpozději však do 14 dní ode dne kontaktování příslušné osoby, v sídle povinného subjektu nebo na jiném dohodnutém místě. O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam, jímž se rozumí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Muramoto Manufacturing Europe s.r.o. jako povinný subjekt v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 171/2023 Sb. nepřijímá oznámení od těchto osob vykonávajících pro něj práci nebo jinou obdobnou činnost:

  1. osob samostatně výdělečně činných, mimo případy výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění;
  2. osob vykonávajících práva spojená s účastí v povinném subjektu;
  3. osob vykonávající funkce člena orgánu povinného subjektu;
  4. osob plnící úkoly v rámci činnosti povinného subjektu, v jeho zájmu, jeho jménem a na jeho účet;
  5. osob vykonávajících správu svěřenského fondu
  6. osob vykonávající odbornou praxi nebo stáž.

Orchrana oznamovatelů (whistleblowing)

Společnost je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Je tudíž povinna zavést vnitřní oznamovací systém pro podávání chráněných oznámení a ustavit příslušnou osobu, která podání přijímá a vyřizuje. Tyto své zákonné povinnosti společnost splnila.

V rámci plnění zákonných povinností při přijímání a vyřizování podání příslušnou osobou dochází ke zpracování identifikačních, kontaktních a dalších osobních údajů (zejména údajů o oznamovaném jednání) oznamovatele, oznamovaného a dalších osob, které jsou oznámeným jednáním dotčeny, příp. rozhodných skutečnostech mohou poskytnout svědectví atd.

Oznámení a související dokumentace jsou uchovávány v zákonem předepsané evidenci po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Podrobné informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné zde.